ALGEMENE PROCEDURE VOOR PROJECT- EN SUBSIDIEAANVRAGEN KIDDY GOODPILLS

In oktober 2018 hebben wij ons eerste onderzoek geselecteerd. Zodra wij met een nieuwe selectieprocedure voor een tweede onderzoek van start gaan, zal dat hier gemeld worden. In principe geldt dat alle onderzoeken die bijdragen aan ‘n betere toepasbaarheid, veiligheid of werkzaamheid van kindermedicatie ingediend kunnen worden.

Onze werkwijze is erop gericht om, met behoud van zorgvuldigheid, op snelle en flexibele wijze tot het toekennen van subsidie te komen.

Hieronder wordt het proces van de stichting ten behoeve van project- en subsidieaanvragen, uiteengezet.

Uitgangspunten 1e ronde (inmiddels is het onderzoek geselecteerd):

Het gevraagde budget mag in deze ronde niet boven de €150.000 uitkomen en het onderzoek dient binnen twee jaar een (aantoonbaar) resultaat op te leveren. Pilot-, proof of concept- en/of implementatie studies hebben derhalve de voorkeur.

Alle onderzoeken dienen voor 31 mei 2018 te worden opgestuurd t.a.v. Jaap Arts naar aanvragen@kiddygoodpills.nl

Werkwijze selectie onderzoeken

Wij onderscheiden twee stappen.

A.      Het bestuur van Kiddy Goodpills toetst het onderzoekvoorstel aan:
 • Haar statutaire doelen;
 • Projectduur (gestreefd wordt naar een eind- of tussenresultaat van rond de 2 jaar);
 • Financiële haalbaarheid. Is het voor de stichting betaalbaar;
 • De maatschappelijke relevantie & aaibaarheid. Oftewel de mate waarin ‘het grotere publiek’ het nut en de noodzaak van het onderzoek zal inzien;
 • Mate van concrete toepasbaarheid.
B.     Nadat de stichting een aanvraag positief heeft beoordeeld, zal zij aan de Medisch Wetenschappelijke Advies Raad*                (MWAR) vragen deze, samen met de andere positief beoordeelde onderzoeken, te beoordelen op:
 • Kwaliteit: is het wetenschappelijk solide;
 • Wetenschappelijke en maatschappelijke relevantie.
 • Behoeft het een oordeel, van een medische ethische commissie;
 • Behoeft het een oordeel van een patiënten vereniging, zo ja welke.
 • Indien meerdere voorstellen zijn ingebracht, wordt aan de leden van de MWAR gevraagd via een scoringsmethodiek (bijlage A) een voorkeur uit te spreken.

Voorbeeld:  scoringsmethodiek t.b.v. beoordeling MWAR, score 1 – 6 per box

Relevantie

Kwaliteit

Zeer relevant

Relevant

Niet relevant

Goed

Matig

Onvoldoende

C.       De stichting neemt op basis van het advies van de MWAR een definitieve beslissing

 • Gekozen studies ontvangen via email bericht en op de website kenbaar gemaakt.
 • Niet gekozen studies ontvangen geen bericht. 

* Indien leden van de MWAR indieners zijn van een voorstel, stemmen zij niet mee.

DOELSTELLING

100% veilige, werkzame en toepasbare medicatie voor kinderen.

MISSIE

Er is meer aandacht en geld nodig om de kennis over de toepassing van geneesmiddelen bij kinderen te vergroten (toepasbaar, werkzaam en veilig) en zo de zorg voor kinderen te verbeteren. Oftewel onze missie: maak kindermedicatie beter.

SCHRIJF JE IN VOOR ONZE NIEUWSBRIEF

Something went wrong. Please check your entries and try again.

Copyright 2019 | Kiddy Goodpills