Skip to content

ALGEMENE PROCEDURE VOOR PROJECT- EN SUBSIDIEAANVRAGEN KIDDY GOODPILLS

Nieuwe selectieronde 2019

Vanaf heden (mei 2019) is het mogelijk om onderzoeksvoorstellen toe te sturen voor onze 2de selectieronde. Alle onderzoeken dienen vóór 15 september 2019 gemaild te worden naar aanvragen@kiddygoodpills.nl t.a.v. Ilse Franckaert (secretaris).

Onze werkwijze is erop gericht om, met behoud van zorgvuldigheid, op snelle en flexibele wijze tot het toekennen van subsidie te komen.

Hieronder wordt het proces van de stichting ten behoeve van project- en subsidieaanvragen, uiteengezet.

Uitgangspunten 2e ronde:

Het gevraagde budget mag in deze ronde niet boven de € 150.000 uitkomen en het onderzoek dient binnen twee jaar een (aantoonbaar) resultaat op te leveren. Pilot-, proof of concept- en/of implementatie studies zijn derhalve geschikt.

De volgende factoren zijn belangrijk in de weging:

Multi-center, hoge maatschappelijke relevantie en ‘n grote populatie.

Werkwijze selectie onderzoeken

Wij onderscheiden drie stappen:

A.      Het bestuur van Kiddy Goodpills toetst het onderzoekvoorstel aan:

 • Haar statutaire doelen;
 • Projectduur (gestreefd wordt naar een eind- of tussenresultaat van rond de 2 jaar);
 • Financiële haalbaarheid. Is het voor de stichting betaalbaar;
 • De maatschappelijke relevantie & aaibaarheid. Oftewel de mate waarin ‘het grotere publiek’ het nut en de noodzaak van het onderzoek zal inzien;
 • Mate van concrete toepasbaarheid.
B.     Nadat de stichting een aanvraag positief heeft beoordeeld, zal zij aan de Medisch Wetenschappelijke Advies Raad* (MWAR) vragen deze, samen met de andere positief beoordeelde onderzoeken, te beoordelen op:

 • Wetenschappelijke en maatschappelijke relevantie;
 • Kwaliteit: is het wetenschappelijk solide?; Is de onderzoeksopzet realistisch?
 • Doelgroep: Is deze relevant?
 • Resultaat: levert het onderzoek, binnen de gestelde termijn, een relevant resultaat op
 • Financiën: heeft het een realistische financiële onderbouwing; zijn de evt. co-financierders betrouwbaar?
 • Behoeft het een oordeel, van een medische ethische commissie?
 • Behoeft het een oordeel van een patiënten vereniging, zo ja welke?
 • Indien meerdere voorstellen zijn ingebracht, wordt aan de leden van de MWAR gevraagd enkele criteria met behulp van een scoringsmethodiek te beoordelen (incl. een korte argumentatie).

Note: De stichting behoud zicht het recht voor om, in uitzonderlijke gevallen en alleen in het geval van verklaarbare beweegredenen, van het advies van de MWAR af te wijken.

C.       De stichting neemt op basis van het advies van de MWAR een definitieve beslissing

 • Binnen 12 weken na de sluitingsdatum ontvangt de indiener per email bericht of de aanvraag wel of niet gehonoreerd wordt;
 • Een korte onderbouwing van de beslissing zal teruggekoppeld worden aan de indieners;
 • Als de aanvraag gehonoreerd wordt, volgt een onderhandeling over de uiteindelijke bijdrage en voorwaarden van subsidie verstrekking door Stichting Kiddy Goodpills.

* Indien leden van de MWAR indieners zijn van een voorstel, stemmen zij niet mee.

DOELSTELLING

100% veilige, werkzame en toepasbare medicatie voor kinderen.

MISSIE

Er is meer aandacht en geld nodig om de kennis over de toepassing van geneesmiddelen bij kinderen te vergroten (toepasbaar, werkzaam en veilig) en zo de zorg voor kinderen te verbeteren. Oftewel onze missie: maak kindermedicatie beter.

SCHRIJF JE IN VOOR ONZE NIEUWSBRIEF


Copyright 2019 | Kiddy Goodpills

Scroll To Top