Onderzoeksaanvraag

Onderzoeksaanvraag

Wij hebben drie lopende onderzoeken die we financieren. Meer informatie over deze onderzoeken vind je hier.

Nieuwe selectieronde

Zodra er weer een nieuwe subsidie aanvraagronde start, is dat hier te lezen. Stuur ons een mail om via onze nieuwsbrief op de hoogte te worden gehouden voor de nieuwe aanvraagronde: info@kiddygoodpills.nl.

Onze werkwijze

Wij werken met een medisch wetenschappelijke adviesraad (MWAR). Visionaire professionals die gaan voor verbetering van kindermedicatie en werken in universitair medische centra, (top) klinische-, algemene-, kinderziekenhuizen en onderzoekscentra. Kiddy Goodpills’ ambitie is om op de middellange en lange termijn de brede problematiek rondom kindermedicatie aan te pakken. 250 bestaande medicijnen moeten dringend worden onderzocht, aldus prof. dr. Saskia de Wildt, hoogleraar klinische farmacologie en voorzitter van onze MWAR en directeur Kinderformularium.

Kinderartsen, – en onderzoekers kunnen twee keer per jaar een aanvraag voor een onderzoek indienen bij onze stichting. Onze medisch-wetenschappelijke adviesraad selecteert vervolgens, in samenspraak met het bestuur van de stichting, onderzoeks-aanvragen met veel potentieel om te steunen.

Uitgangspunten tijdens selectierondes

De subsidieaanvraag mag niet boven de € 150.000 uitkomen en het onderzoek dient binnen twee jaar (aantoonbaar) resultaat op te leveren. Naast een solide onderzoeksopzet voor een relevant onderwerp, zijn de belangrijkste factoren in de weging hieronder uiteengezet. 

De selectieprocedure kent drie stappen:

A. Het bestuur van Kiddy Goodpills toetst het onderzoekvoorstel aan de volgende criteria:

 • Past het onderzoek binnen haar statutaire doelen?
 • De projectduur: gestreefd wordt naar een eind- of tussenresultaat van om en nabij twee jaar.
 • Heeft het onderzoek een grote maatschappelijke relevantie & impact? Oftewel zal ‘het grotere publiek’ het nut en de noodzaak van het onderzoek inzien?
 • Past de financieringsaanvraag binnen het gestelde budget van € 150.000 voor de gehele onderzoeksperiode.
 • In het geval van co-financiers: zijn deze betrouwbaar?

Bij voorkeur heeft een project ook:

 • Patiënt participatie binnen het wetenschappelijk onderzoek. Denk aan ondersteuningsbrieven vanuit diverse patiëntenverenigingen of adviescommissies waarin de patiënten (of ouders van patiënten) zijn vertegenwoordigd.
 • Gerede project omvang.

B. Nadat de stichting een aanvraag positief heeft beoordeeld, wordt de Medisch Wetenschappelijke Advies Raad* (MWAR) gevraagd deze, samen met de andere positief beoordeelde onderzoeken, te beoordelen op de volgende criteria:

 • Heeft het onderzoek als doel om voor het betreffend geneesmiddel aanvullend bewijs te genereren voor beter onderbouwde dosis of beter bewezen werking, veiligheid of toepasbaarheid bij kinderen?
 • Ligt de focus van het onderzoek op verbetering van toepassing van geneesmiddelen bij kinderen?
 • Heeft het een grote wetenschappelijke relevantie & impact?
 • Resultaat; levert het onderzoek, binnen de gestelde termijn, een relevant resultaat op? Kan hierover gepubliceerd worden?
 • Kwaliteit; is het wetenschappelijk solide? Is de onderzoeksopzet realistisch?
 • Gaat het onderzoek gepaard met een realistische financiële onderbouwing?
 • Moet een medisch-ethische commissie zich nog over het onderzoek uitspreken?
 • De ingebrachte beoordelingen worden door de MWAR besproken en er wordt een selectie gemaakt in welke onderzoeksvoorstellen worden gehonoreerd.
 • Als meerdere voorstellen zijn ingebracht, wordt aan de leden van de MWAR gevraagd enkele criteria met behulp van een scoringsmethodiek te beoordelen.

Geschikte onderzoeken zijn dus bijv.:

 • Farmacokinetische studies: populatie (b.v.k. met reeds beschikbare data)
 • PBPK studies
 • Effectiviteits- of veiligheidsstudies (b.v.k. met bestaande data)
 • Combinaties van Modeling en simulatiestudies en/of het gebruik van real-world data, komen ook in aanmerking
 • Optimaliseren van een formulering geschikt voor kinderen

Note: De stichting behoudt zicht het recht voor om, in uitzonderlijke gevallen en alleen in het geval van verklaarbare beweegredenen, van het advies van de MWAR af te wijken.

C. De stichting neemt op basis van het advies van de MWAR een definitieve beslissing

 • Binnen 12 weken na de sluitingsdatum ontvangt de indiener per email bericht of de aanvraag wel of niet wordt gehonoreerd 
 • Een korte onderbouwing van de beslissing zal worden teruggekoppeld aan de indieners;
 • Als de aanvraag wordt gehonoreerd, volgt een onderhandeling over de uiteindelijke bijdrage en voorwaarden van subsidieverstrekking door Stichting Kiddy Goodpills. Naast standaard afspraken over onderzoekprestaties en betaaltermijnen, zal van de projectteams worden verwacht dat zij:
  • Zich inzetten voor een optimale, hoogwaardige communicatie (en fotomateriaal) over het project die de stichting in haar communicatie kan gebruiken.
  • De stichting overal waar mogelijk in publicaties noemen.
  • Donateurs en financiers ontvangen op locatie.
  • Vertegenwoordigd zijn op fondsenwervende activiteiten

Selectieprocedure

 • De selectieprocedure kent drie stappen:
  • Binnen 12 weken na de sluitingsdatum ontvangt de indiener per email bericht of de aanvraag wel of niet wordt gehonoreerd Een korte onderbouwing van de beslissing zal worden teruggekoppeld aan de indieners;
  • Als de aanvraag wordt gehonoreerd, volgt nadere detaillering over de uiteindelijke bijdrage en voorwaarden van financiering door Stichting Kiddy Goodpills
 • Als leden van de MWAR-indieners zijn van een voorstel, stemmen zij niet mee.

Aanvragen financiering

Vragen?

Mocht je vragen hebben, kun je contact met ons opnemen via aanvragen@kiddygoodpills.nl